Algemene voorwaarden ARCA-advies

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt.

 • ARCA-advies: opdrachtnemer die advieswerkzaamheden verricht en workshops aanbiedt.
 • Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om diensten van ARCA-advies af te nemen.
 • Opdracht: de in offerte of opdrachtomschrijving genoemde werkzaamheden die door ARCA-advies verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Op alle diensten van ARCA-advies zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door ARCA-advies zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van ARCA-advies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ARCA-advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt ARCA-advies tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. ARCA-advies voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. ARCA-advies verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 3. ARCA-advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, brengt ARCA-advies in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aan. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Contractduur en uitvoeringstermijnen

 1. De opdracht tussen ARCA-advies en een opdrachtgever wordt aangegaan zoals overeengekomen in de offerte tenzij niets wordt afgesproken dan wordt de opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ARCA-advies schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Tarieven

 1. Alle tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Eventuele reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.
 3. Voor opdrachten waarbij de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht wordt bij een dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag goedkeuring aan de opdrachtgever gevraagd.
 4. ARCA-advies is in geval van prijsstijging, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht binnen 14 dagen te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt van het totale overeengekomen bedrag.
 5. ARCA-advies zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 4 schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is aan ARCA-advies vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 3. Indien de betaling niet op vervaldatum is voldaan, kan ARCA-advies de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ARCA-advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Intellectueel eigendom en Auteursrechten

 1. Het uitvoeren van de opdracht door ARCA-advies houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten die bij ARCA-advies rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan ARCA-advies.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ARCA-advies rusten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCA-advies aan derden ter hand te stellen.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.
 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft ARCA-advies recht op compensatie van het geoffreerde werk. De compensatie wordt berekend op basis van het gemiddeld gehanteerde uurtarief en het aantal effectief gewerkte uren. Gemaakte reis- en overige kosten worden separaat in rekening gebracht. In geval van opdrachten waarbij maandelijkse declaraties van kracht zijn, vormt de maandelijkse declaratie + hierboven genoemde kosten het uitgangsbedrag. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal ARCA-advies desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ARCA-advies extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. ARCA-advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
 2. ARCA-advies is bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van ARCA-advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ARCA-advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en opdracht.
 4. ARCA-advies behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ARCA-advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ARCA-advies niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daarbij inbegrepen.
 3. ARCA-advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ARCA-advies haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door ARCA-advies aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. ARCA-advies kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Indien ARCA-advies aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 15 Vrijwaringen
Indien opdrachtgever aan ARCA-advies informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ARCA-advies gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ARCA-advies zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ARCA-advies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Klachten & suggesties
ARCA-advies stelt alles in het werk om de advies opdracht zo goed mogelijk te maken. Heeft u een klacht, tip of compliment dan horen wij het graag. Deze kunt u mailen naar info@arca-advies.nl. ARCA-advies zal binnen 2 weken uw bericht inhoudelijk behandelen.

Artikel 18 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen ARCA-advies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.